Nej-drogerie.cz - vlasová kosmetika, řasenka, zubní hygiena, intimní hygiena, čistící prostředky, drogerie

Kategorie

Výrobci

NÁKUPNÍ ŘÁD - OBCHODNÍ PODMÍNKY NEJ-DROGERIE.CZ

 

Práva a povinnosti prodejce


1. Prodejce (www.nej-drogerie.cz je provozován  fyzickou osobou Ladislavem Zbožínkem, IČO 10637443,
Za Mlýnem 55, 750 00 Přerov, podnikající na základě živnostenského oprávnění v evidenci ŽÚ Přerov, ev. č. 380802.) má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 14 pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce.

3. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel ale právní subjekt nebo podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel).
Prodávající může na zákazníka, který není spotřebitel, přiměřeně použít tyto obchodní podmínky v rozsahu práv týkajících se spotřebitele.

 

Práva a povinnosti nakupujícího


Možnosti objednávky
 
1. Nakupující je umožněno objednávat následujícími způsoby:

· Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“) - www.nej-drogerie.cz
· Elektronickou poštou (e-mailem) - info@nej-drogerie.cz
· Osobně - Za Mlýnem 55, Přerov
· Faxem - +420 581 202 328
· Telefonicky- +420 581 203 806, +420 777 800 505

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

· jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
· IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
· kód a název zboží dle ceníku,
· způsob odebrání a dopravy,
· dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
· všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je považována za závaznou a nakupující je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem (info@trendvo.cz) nebo telefonicky (+420 777 800 505).
Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit.
Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně poštovného, případně dobírkového příplatku (při objednávce na dobírku).

3. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

4. Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží  s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal a kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon,  se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím,  že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu  prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z.
má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

5. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy včetně poštovného.

 

Závěrečné ustanovení a doplňkové informace


Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto aktualizované obchodní podmínky nabývají platnosti  k 1. 1. 2011 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky

U objednávek nad celkovou hodnotu 1800 Kč vč. DPH nebude účtováno dopravné a zákazník hradí jen hodnotu zboží.
Potvrzujeme, že výrobky námi dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 168/1997,
169/1997, 173/1997 a 179/2001, jsou v souladu s těmito nařízeními. Prohlašujeme, že výrobky námi dovezené nebo distribuované, které
přicházejí do styku s potravinami vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb. a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb. a 186/2003 Sb. U zboží spadajícího do
působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek.
U výrobků, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně je již součástí nákupní či prodejní ceny.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)